ติดต่อ Bank CADMAN

เราสร้าง Bank CADMan | Studio เพื่ออะไร

          เราสร้างเพื่อแชร์ประสบการณ์เรื่องของ BIM ให้แก่คนที่สนใจและอย่ากเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในเรื่องการนำเอาBIM มาใช้ประโยชน์ ในเรื่อง การพัฒนาการเขียนแบบการใช้ประโยชน์จากแบบ ที่เป็นระบบ BIM มันสามารถสร้างได้